Privatumo politika

PAGRINDINIAI FAKTAI IR TIKSLAI

„Asociacija Lietuvos karaimų kultūros bendrija”, kodas 191963726, adresas Pylimo 10 – 4, 01117, Vilnius (toliau „mes”). Tinklalapis: http://www.karaim.eu.

Džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų svetainėje ir tikimės, kad čia rasite visą reikiamą informaciją. Jums lankantis mūsų svetainėje mes surinksime tam tikrus duomenis, kurie leis jus atsekti ir atskirti iš lankytojų srauto. Mes taip pat rinksime ir tvarkysime tuos duomenis, kuriuos mums pateiksite, kai nuspręsite su mumis susisiekti, naudodamiesi tinklalapyje pateiktomis formomis. Kad galėtumėte jaustis saugiai lankydamiesi mūsų svetainėje arba dalydamiesi savo asmens duomenimis su mumis kitais būdais, parengėme šią duomenų apsaugos politiką, padėsiančią suprasti, kaip jūsų asmens duomenys yra tvarkomi.

Politikos turinys:

 • Pagrindiniai faktai ir tikslai
 • Jūsų teisės
 • Kada mums reikia jūsų asmens duomenų?
 • Kaip renkame informaciją apie jus?
 • Su kuo galime dalytis šia informacija?
 • Baigiamosios nuostatos

Pagrindiniai faktai ir tikslai:

Mes tvarkysime tik tuos jūsų asmens duomenis, kokiems tvarkyti turime teisėtą pagrindą. Atitinkamą teisėtą pagrindą asmens duomenų tvarkymui anksčiau paminėtais tikslais sudaro šie dalykai:

 • Turime jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, jei užregistravote paskyrą „www.karaim.eu“ tinklalapyje);
 • Duomenų tvarkymas yra būtinas teisėtiems mūsų interesams (tokiems kaip IP adresų tvarkymas siekiant išvengti, aptikti ir (arba) imtis atsakomųjų veiksmų dėl piktnaudžiavimo mūsų svetaine ir (arba) kaupti papildomą informaciją, kad galėtume jus identifikuoti, jei prarastumėte prieigą prie savo paskyros);
 • duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, išskyrus atvejus, kai jūsų interesai ar duomenų apsaugos teisės („teisėtas interesas“) yra svarbesni nei tokie interesai; arba
 • kai kuriais konkrečiais atvejais jums davus sutikimą tvarkyti aptariamus duomenis („sutikimas“).

Daugeliu atvejų teisinis pagrindas nustatomas remiantis sutartimi, teisinėmis pareigomis ar mūsų teisėtu interesu. Tam tikrais atvejais jūsų sutikimas yra reikalingas duomenų tvarkymui, todėl tokiu atveju mes prašysime jūsų sutikimo tvarkyti aptariamus duomenis prieš pradėdami bet kokį tokių duomenų tvarkymą.

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, prašome bet kuriuo metu susisiekti su mumis el. paštu: info@karaim.eu.

Jūsų teisės:

Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus turite teisę gauti informaciją apie tai, kada ir kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys. Tam tikrais atvejais jūs taip pat turite teisę peržiūrėti duomenis arba juos perkelti, keisti ar ištrinti.


Teisė naudotis duomenimis
Turite teisę gauti nemokamą informaciją apie mūsų turimus jūsų duomenis (įrašų kopija). Pasirašytas prašymas dėl tokios informacijos turėtų būti pateiktas raštu. Atkreipkite dėmesį, kad mes atskleisime tik tokią informaciją, kuri, kaip tiksliai žinome, priklauso jums. Mes negalime atskleisti informacijos, kuri pažeidžia kitų asmenų teises. Šį prašymą siųskite žemiau pateiktu adresu. Ant voko prašome nurodyti „Duomenų apsauga“.

„Asociacija Lietuvos karaimų kultūros bendrija”, kodas 191963726, adresas Pylimo 10 – 4, 01117, Vilnius

Siekiant užtikrinti, kad įrašų kopija nebūtų nusiųsta klaidingam asmeniui, ji siunčiama jūsų laiške nurodytu adresu.


Teisė į duomenų ištaisymą
Mes nuolat stengiamės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti. Aptikę netikslumų ar nepilnus duomenis, stengiamės juos ištaisyti ar ištrinti.

Jei jūsų duomenys yra ištaisomi jūsų prašymu, turime apie tai informuoti tuos asmenis, su kuriais dalijamės jūsų pakeista informacija. Tačiau tai netaikoma, jei tokia užduotis yra laikoma neįmanoma arba mums ji yra pernelyg sudėtinga. Jūsų teisė susipažinti su duomenimis suteikia jums teisę žinoti, su kuo mes dalijamės jūsų asmens duomenimis.


Teisė ištrinti
Mums saugant jūsų asmens duomenis, turite teisę prašyti juos ištrinti. Mes privalome ištrinti informaciją šiais atvejais:

 • jei duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami
 • jei duomenų tvarkymas buvo atliekamas jūsų sutikimu ir jūs jį atšaukėte
 • jei duomenys yra naudojami tiesioginei rinkodarai, ir jūs nepritariate duomenų tvarkymui tokiu būdu
 • jei prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kuris įvyksta remiantis mūsų teisėtu interesu ir nėra teisėtų priežasčių, viršijančių jūsų interesus
 • jei asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai
 • jei ištrynimas reikalingas teisinei prievolei įvykdyti

Jei mums reikia asmens duomenų sutarties, sudarytos su jumis, vykdymui arba jei mūsų teisėtai reikalaujama išsaugoti asmens duomenis, tokiu atveju mes negalime jų ištrinti.

Jei duomenys jūsų prašymu ištrinami, esame įpareigoti informuoti tuos, su kuriais mes dalijamės duomenimis. Tačiau tai netaikoma, jei užduotis yra laikoma neįmanoma arba mums ji yra pernelyg sudėtinga. Jūs taip pat turite teisę prašyti informacijos apie tai, su kuo mes dalinamės jūsų asmens duomenimis.


Teisė į duomenų tvarkymo ribojimą

Tam tikrais atvejais turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojimas reiškia, kad asmens duomenys mūsų sistemoje yra pažymėti taip, kad juos būtų galima tvarkyti tam tikrais riboto naudojimo atvejais.

Teisė į apribojimus yra taikoma, pavyzdžiui, kai, jūsų manymu, informacija yra netiksli ir prašote ją ištaisyti. Tokiais atvejais taip pat galite paprašyti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas, kol yra tikrinamas jų tikslumas.

Panaikinus apribojimą, būsite apie tai informuoti.


Teisė į duomenų perkėlimą
Duomenų subjektas tam tikrais atvejais turi teisę gauti savo asmens duomenis ir juos naudoti kitur (duomenų perkėlimas). Duomenų valdytojas privalo palengvinti tokį asmens duomenų perdavimą. Duomenų perkeliamumo sąlyga nurodo, kad duomenų valdytojas tvarko duomenis remdamasis jūsų sutikimu arba vykdydamas su jumis sudarytą sutartį ir kad tai yra taikoma tik tiems duomenims, kuriuos jūs pats (-i) pateikėte.


Teisė prieštarauti
Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti duomenų valdytojo duomenų tvarkymui.

Teisė pareikšti prieštaravimus taikoma tada, kai asmens duomenys yra tvarkomi siekiant mūsų teisėtų interesų.

Jei duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui, duomenų valdytojas nebeturi tvarkyti asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo privalomus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie viršija duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba nustatant, vykdant ar ginant teisėtus reikalavimus.

Asmuo visada turi teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokį prieštaravimą galima pareikšti bet kuriuo metu. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys nebebus tvarkomi šiais tikslais.


Skundai
Jei manote, kad jūsų duomenis tvarkome pažeisdami galiojantį duomenų apsaugos reglamentą, prašome kuo skubiau mums apie tai pranešti. Taip pat galite kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą.


Kompensacija ir atsakomybė
Bet kuris asmuo, kuris patyrė materialinę ar nematerialinę žalą dėl duomenų apsaugos reglamento pažeidimo, turi teisę gauti kompensaciją iš duomenų valdytojo (-ų), kurie dalyvavo duomenų tvarkymo procese.

Asmuo gali reikalauti duomenų valdytojo arba tvarkytojo atlyginti žalą ar pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo teismui.

Kada mums reikia jūsų asmens duomenų?

Jūsų asmens duomenų mums gali prireikti šiose situacijose:

 • kai registruojatės mūsų tinklalapyje
 • kai bandote su mumis susisiekti naudodamiesi tinklalapyje esančia kontakų forma
 • lankymasis mūsų tinklalapyje
 • kai dalyvaujate mūsų tinklalapyje skelbiamose apklausose

Registracija tinklalapyje

Registruojantis mūsų tinklalapyje mes prašome nurodyti jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei gyv. vietos adresą). Šie duomenys mums yra reikalingi, kad galėtume jus identifikuoti ir patvirtinti narystę bendruomenės tinklalapyje. Elektroninio pašto adresas reikalingas tam, kad juo galėtume prireikus nusiųsti slaptažodžio pakeitimo nuorodą arba galėtume siųsti registruotiems tinklalapio naudotojams informacinius pranešimus, kurie aktualūs tik registruotiems naudotojams.

Mes taip pat naudojame Google korporacijos sprendimą – reCAPTCHA, kuris padeda sumažinti galimybę kenkėjiškoms programos prisijungti arba užsiregistruoti mūsų tinklalapyje. Ši programinė įranga renka informaciją apie jūsų kompiuterį ir siunčia duomenis į Google analizei. Surinkta informacija bus naudojama tik siekiant pagerinti įrankio darbą. Informacija nebus naudojama reklamos tikslams.

Šią informaciją saugosime viso duomenų tvarkymo laikotarpiu tol, kol registruotas naudotojas neištrins savo paskyros tinklalapyje arba kol nepareikš noro, kad visi jo duomenys būtų pašalinti iš tinklalapio duomenų bazės.

Naudotojų kontaktai

Rašant mums žinutę, naudojantis tinklalapio kontaktų forma, mes prašome nurodyti elektroninio pašto adresą. Adresas reikalingas, kad galėtume jums atrašyti į užklausimą.

Mes taip pat naudojame Google korporacijos sprendimą – reCAPTCHA, kuris padeda sumažinti galimybę kenkėjiškoms programos prisijungti arba užsiregistruoti mūsų tinklalapyje. Ši programinė įranga renka informaciją apie jūsų kompiuterį ir siunčia duomenis į Google analizei. Surinkta informacija bus naudojama tik siekiant pagerinti įrankio darbą. Informacija nebus naudojama reklamos tikslams.

Jūsų žinutė mūsų pašto serveryje bus saugoma 3 mėn.

Lankymasis mūsų tinklalapyje

Internetinėje svetainėje www.karaim.eu mes naudojame slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti lankytojus nuo kitų svetainės lankytojų. Tokiu būdu galime užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.

Į lankytojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Duomenų subjektas (lankytojas) turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) tinklalapis įrašo ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Duomenų subjektas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės svetainės www.karaim.eu funkcijos jam gali neveikti. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

www.karaim.eu svetainėje gali būti naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:

SlapukasSaugojimo trukmėAprašymas
YSCSesijaŠį slapuką naudoja Youtube platforma. Jo paskirtis yra padėti stebėti Youtube platformos video peržiūras.
IDE1 metai 24 dienosSlapuką naudoja „Google DoubleClick“ ir saugo informaciją apie tai, kaip naudotojas naudoja svetainę ir bet kokį kitą skelbimą prieš apsilankydamas svetainėje. Tai naudojama norint pateikti naudotojams skelbimus, kurie jiems yra aktualūs pagal naudotojo profilį.
test_cookie15 minučiųŠį slapuką sukūrė doubleclick.net. Jo tikslas padėti nustatyti ar tinklalapio lankytojo naršyklė palaiko slapukus.
VISITOR_INFO1_LIVE5 mėnesiai 27 dienosŠį slapuką sukuria „Youtube“. Naudojamas įdėtų „YouTube“ vaizdo įrašų informacijai stebėti svetainėje.
pll_language1 metaiŠį slapuką nustato „Polylang“ papildinys, skirtas „WordPress“ valdomoms svetainėms. Slapuke saugomas paskutinio naršyto puslapio kalbos kodas.
ugid1 metaiŠį slapuką nustato tiekėjas „Unsplash“. Šis slapukas naudojamas įgalinant vaizdo įrašų turinį svetainėje.
CONSENT16 metų 6 mėnesiai 18 dienų 15 valandųSlapukas naudojamas atsiminti naudotojo sutikimą dėl tinklalapyje naudojamų slapukų.
viewed_cookie_policy11 mėnesiųSlapukas nustatomas GDPR slapukų sutikimo papildinio ir naudojamas saugoti ar naudotojas sutiko naudoti slapukus. Jame nėra saugomi jokie asmens duomenys.
cookielawinfo-checkbox-functional11 mėnesiųSlapuką nustato GDPR sutikimas įrašyti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Funkciniai“ slapukai.
cookielawinfo-checkbox-performance11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti naudotojo sutikimą dėl kategorijos „Našumas“ slapukų.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti naudotojo sutikimą dėl kategorijos „Analitiniai“ slapukai.
cookielawinfo-checkbox-others11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti naudotojo sutikimą dėl kategorijos „Kiti“ slapukų.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR slapuko sutikimo papildinys. Slapukas naudojamas saugoti naudotojo sutikimą dėl kategorijos „Privalomi“ slapukai.
cookielawinfo-checkbox-advertisement11 mėnesiųSlapuką nustato GDPR sutikimas įrašyti naudotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Reklaminiai“.
Išvardinti slapukai gali būti naudojami svetainėje

Aukščiau apibrėžti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis www.karaim.eu svetainės funkcijų gali neveikti. Be kita ko, Slapukai skirti rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Duomenų subjekto interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

Naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu Duomenų subjektas (svetainės lankytojas) yra informuojamas, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi aukščiau minimi slapukai. Jeigu Duomenų subjektas toliau naudojasi tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų.

Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris.

Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.

Duomenų subjektui įjungus elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR Civilinio kodekso 6. 173 str.).

Mūsų internetiniame puslapyje naudojami Techniniai slapukai: internetinio puslapio lankytojams mes stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, naudojame techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 26 (dvidešimt šeši) mėn. nuo paskutinio Duomenų subjekto apsilankymo.

Jeigu pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresais www.aboutcookies.org ir http://www.youronlinechoices.com/lt. Skelbimų nustatymai rinkodarai, kurią aptarnauja „Google“, gali būti tvarkomi http://google.com/ads/preferences. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje, tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
Jeigu naudojatės „Internet Explorer“ ir norite ištrinti slapukus, spustelėkite šią nuorodą: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11.
Jeigu naudojatės „Firefox“ naršykle, spustelėkite šią nuorodą: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas.
Jeigu naudojatės „Chrome“ naršykle, spustelėkite šią nuorodą: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt.
Jeigu naudojatės kita interneto naršykle, informacijos, nurodančios, kaip neleisti priimti slapukų ar juos ištrinti, ieškokite savo naršyklės arba programinės įrangos gamintojo žinyne.

Kaip renkame informaciją apie jus?

Informaciją apie jus mes gauname kai registruojatės mūsų tinklalapyje, kai rašote mums žinutę, naudodami tinklalapio kontaktų formą. Jūsų prašome nurodyti šiuos kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, e. pašto adresą, gyv. vietos adresą.

Jums lankantis mūsų tinklalapyje, galime rinkti tokius asmens duomenis:

 • informacija apie jūsų sąveiką su mumis (kaip naudojate mūsų tinklalapiu, įskaitant puslapių reagavimo laiką, atsisiuntimo klaidas)
 • informacija apie jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį (pvz., IP adresas, kalbos, naršyklės nustatymai, laiko juosta, operacinė sistema, platforma ir ekrano skiriamoji geba)

Mes nerenkame informacijos, kurioje yra konfidencialių asmens duomenų (išsami informacija apie rasę ar tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat asmens duomenys apie sveikatą ar lytinį gyvenimą).

Su kuo galime dalintis šia informacija?

Mes niekada neparduosime jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, neturėdami tam jūsų leidimo. Mes taip pat nesidalinsime jūsų asmens duomenimis su trečiąja šalimi, kad jie būtų naudojami rinkodaros tikslais, neturėdami tam jūsų leidimo.

Surinktais jūsų asmeniniais duomenimis neatlygintinai galime dalintis su Lietuvos statistikos departamentu, siekiant įgyvendinti karaimų bendruomenės Lietuvoje statistinį tyrimą, sudarant jam skirtą respondentų sąrašą.

Baigiamosios nuostatos

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.karaim.eu tinklalapyje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus lankytojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.karaim.eu tinklalapyje.

Neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio lankytojai ir kiti asmenys negali pasiekti svetainės.

Neturime galimybės visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią lankytojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas tinklalapio lankytojo nuožiūra bei rizika, ir tik pats lankytojas atsako už žalą, padarytą jam bei jo kompiuterinei sistemai.

Lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@karaim.eu.